Інформативне повідомлення

«Затверджено»

рішенням наглядової ради АТ «Кохавинська паперова фабрика»

07 серпня 2023 року 

(Протокол № 60)

 

Інформаційне оголошення

про проведення конкурсу з відбору

суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

У відповідності до:

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – XIV від 16.07.1999р.;
 • Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2181 – VII від 21.12.2017р.;
 • Порядку проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності  АТ «Кохавинська паперова фабрика»;

АТ «Кохавинська паперова фабрика» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), станом на 31.12.2023 та за рік, що закінчується зазначеною датою. 

Реквізити Замовника: (найменування, поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти):

АТ «Кохавинська паперова фабрика»

Юридична адреса: Львівська область, Стрийський район, смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6

Поштова адреса: 81740, Львівська область, Стрийський район, смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6

Тел.: 0323948277

Адреса електронної пошти: info@kpf.ua (для надсилання конкурсних пропозицій)

Кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій

22 серпня  2023 року   13 год. 00 хв 

Дата, час і місце розкриття конкурсних пропозицій:

22 серпня 2023 року   14 год. 00 хв.

Відомості про предмет та об’єм перевірки:

Обов’язковий аудит фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2023 та за рік, що закінчується зазначеною датою. 

Кінцевий термін формування аудиторського звіту:  21 травня 2024 року.

Порядок безкоштовного надання тендерної документації:

Конкурсна документація в електронній формі безкоштовно надається Наглядовою радою Претенденту, який відповідає вимогам Порядку проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Замовника, опублікованого на сайті та виявив бажання взяти участь у конкурсі на його прохання, надіслане на адресу електронної пошти, вказану у цьому повідомленні, до 21 серпня 2023 року 10 год. 00 хв.

Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами:

Претенденти подають конкурсні пропозиції до кінцевого строку та часу подання конкурсних пропозицій у відповідності до надісланої та отриманої ними Конкурсної документації.  

Відомості про місцезнаходження Наглядової ради, контактні телефони, е-пошта:

АТ «Кохавинська паперова фабрика»

Поштова адреса: 81740, Львівська область, Стрийський район, смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6

Тел.: +0323948277

Адреса електронної пошти: info@kpf.ua

 

 

 

«Затверджено»

рішенням Наглядової ради

АТ «Кохавинська паперова фабрика»

від 07 серпня 2023 року (Протокол № 60)

ПОРЯДОК

проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської

діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової

звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

Розділ I

Загальні положення

1.1. Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика» (далі по тексту – Порядок) розроблений на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017р. (далі по тексту – Закон) з метою проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика» (далі за текстом – Конкурс) на період з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.  

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Замовник – АТ «Кохавинська паперова фабрика»;

Загальні збори – Загальні збори акціонерів Замовника;

Комітет – Аудиторський комітет або Наглядова рада Замовника, на яку покладено функції аудиторського комітету, відповідального за проведення конкурсу;

Конкурсна пропозиція – пропозиція претендента конкурсу щодо строку виконання та вартості послуг;

Підтвердні документи – заява про участь у конкурсі, документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад аудиторів, які безпосередньо виконуватимуть послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, документи, що підтверджують право на виконання таких робіт, документи, що підтверджують досвід претендента конкурсу та інші передбачені цим Положенням та конкурсною документацією;

Претендент – суб’єкт аудиторської діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та відповідає вимогам, що передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

Конкурсна документація – документація щодо умов проведення конкурсу, розкриває інформацію про діяльність замовника, надається безкоштовно за запитом Претендента в електронному вигляді;

Претендент конкурсу – суб’єкт аудиторської діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, та якого допущено до участі в конкурсі.

1.3. Інші терміни, наведені в цьому Положенні, зокрема, «аудитор», «суб’єкт аудиторської діяльності», «аудиторська діяльність», «аудит фінансової звітності», «підприємства, що становлять суспільний інтерес» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини, що виникають при провадженні аудиторської діяльності.

1.4. Інформація про Замовника:

Повне найменування: Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика» (далі по тексту – Товариство), код ЄДРПОУ 22351935, юридична та фактична адреса: Львівська область, Стрийський район, смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6. 

За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

1.5. Основним завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства є перевірка суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності Товариства, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня відповідного року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий опис суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення незалежної думки аудитора про те, що вона достовірно, у всіх суттєвих аспектах відображає фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Конкурсна документація може містити додаткові завдання, які повинен виконати суб’єкт аудиторської діяльності при проведенні аудиту.

1.6. Відбір суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється за такими принципами:

 • відкритість та прозорість конкурсу;
 • максимальна економія та ефективність;
 • добросовісна конкуренція серед претендентів;
 • недискримінація претендентів;
 • об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

1.7. Замовник забезпечує вільний доступ усіх претендентів до участі у конкурсі відповідно до цього Порядку. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до претендентів конкурсу.

1.8. Відповідальним за проведення Конкурсу є Комітет.

 

Розділ II

Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності до участі в конкурсі

2.1. Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та які:

 • відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • не мають обмежень щодо винагороди за послуги з обов’язкового аудиту, передбачених ст. 26 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • у яких за попередній звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Замовнику;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;
 • належним чином забезпечені кваліфікованим персоналом. За основним місцем роботи такого суб’єкта аудиторської діяльності має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону №2258 або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

2.2. Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності та вимоги до них конкретизуються в конкурсній документації.

 

Розділ III

Підготовка до проведення конкурсу

3.1. Конкурсна документація затверджується Комітетом.

3.2. Комітет розробляє інформаційне оголошення про проведення конкурсу, яке затверджується головою Комітету, та розміщується на сайті Товариства на строк, визначений в оголошенні.

3.3. Інформаційне оголошення про проведення конкурсу має містити:

 • реквізити Замовника (найменування, поштова адреса, телефон, адреса електронної
 • пошти);
 • кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами;
 • дату, час і місце розкриття конкурсних пропозицій;
 • відомості про предмет та об’єм перевірки;
 • кінцевий термін формування аудиторського звіту;
 • строк надання послуг у календарних днях (у разі потреби);
 • порядок безкоштовного надання конкурсної документації;
 • порядок подання конкурсних пропозицій претендентами;
 • відомості про місцезнаходження Комітету, контактні телефони, е-пошта.

3.4. Порядок проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

 

Розділ IV

Порядок подання конкурсних пропозицій

4.1. Конкурсні пропозиції надсилаються претендентами в термін та на електронну  адресу, визначені у інформаційному оголошенні про проведення конкурсу у відсканованому вигляді у форматі pdf, після чого, у разі потреби та на вимогу Комітету, подаються претендентами особисто або надсилаються у надрукованому вигляді в запакованому конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів».

У конверті мають міститися конкурсна пропозиція та підтвердні документи з їх описом.

4.2. Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності, прошиті та пронумеровані. Копії документів у разі подання конкурсної пропозиції у друкованій письмовій формі повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).

4.3. Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений в інформаційному повідомленні.

4.4. Вимоги до конкурсної пропозиції та підтвердних документів встановлюються у конкурсній документації.

4.5. Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання не розглядаються.

4.6. Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Комітетом Товариства до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

4.7. Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 

Розділ V

Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій

5.1. Конкурс провадиться у три етапи.

5.2. На першому етапі Комітет протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання конкурсних пропозицій розглядає та перевіряє на відповідність вимогам визначених у Законі та конкурсній документації пропозиції претендентів, які виявили бажання прийняти участь у Конкурсі.

5.3. Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій претендентів здійснюється на засіданні Комітету. Комітет має право запросити на дане засідання претендентів, що подали заяви на участь у Конкурсі.

5.4. За результатами розгляду та перевірки пропозицій претендентів Комітет приймає рішення про допуск претендентів, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у Конкурсі. У разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначених у Законі та тендерній документації Комітет, приймає рішення про відхилення таких пропозицій. Повідомлення про відмову в участі у Конкурсі та відхилення пропозиції надсилається претенденту протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення Комітетом.

5.5. Комітет може звернутися до претендентів конкурсу з проханням надіслати паперовий варіант конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів.

5.6. На другому етапі Комітет оцінює та аналізує конкурсні пропозиції, подані претендентами, за встановленими критеріями відбору. Комітет має право запросити на дане засідання претендентів Конкурсу.

Визначення претендентів, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, здійснюється Комітетом з урахуванням цінових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені Замовником у тендерній документації.

5.7. За результатом розгляду та оцінки конкурсних пропозицій Комітетом складається звіт про висновки процедури відбору. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій, та складання звіту не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5.8. Комітет надає Загальним зборам звіт про висновки процедури відбору та обґрунтовані рекомендації щодо призначення претендентів, які брали участь у Конкурсі для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Відповідні рекомендації мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

5.8. Про надані рекомендації Комітет інформує претендентів Конкурсу протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення шляхом повідомлення на електронну пошту.

5.9. На третьому етапі Конкурсу Загальні збори розглядають рекомендації Комітету про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. У випадку неможливості проведення Загальних зборів у зв’язку з відсутністю кворуму, рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності приймається Наглядовою радою Товариства. 

5.10. Голова Комітету формує пропозиції для Загальних зборів про призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації Комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності або групи суб’єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно. Якщо ці пропозиції не враховують рекомендації Комітету, то має бути наведено обґрунтування відповідних пропозицій. В будь якому разі суб’єкт аудиторської діяльності, запропонований Комітетом, має бути з числа суб’єктів аудиторської діяльності, які брали участь у Конкурсі та відповідають вимогам, зазначеним у Законі та конкурсній документації.

5.11. Про прийняте рішення Загальними зборами про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, Комітет інформує претендентів конкурсу, яких було рекомендовано до призначення, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття цього рішення шляхом відправки електронного чи простого поштового повідомлення.

5.12. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Замовника в мережі Інтернет.

5.13. Замовник може відмінити конкурс на будь-якому етапі у разі, або визнати його таким, що не відбувся, з підстав, зазначених у конкурсній документації. Зокрема, такими підставами можуть бути:

 • відсутності подальшої потреби у проведенні Конкурсу;
 • виявлення факту змови претендентів;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій;
 • подання для участі у Конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;
 • якщо до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше, ніж двох претендентів.

 

Розділ VI

Договір про надання аудиторських послуг

6.1. Проект договору про надання аудиторських послуг Претендент надає Замовнику.

6.2. У договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

6.3. Товариство до підписання договору щодо аудиту фінансової звітності інформує про обраного (призначеного) суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським звітом. Повідомлення надається за формою, що встановлюється таким органом державної влади.

6.4. Аудиторські послуги надаються на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб’єктом аудиторської діяльності та Замовником.

 

Розділ VII

Припинення співпраці

7.1. Суб’єкт аудиторської діяльності може бути відсторонений від виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності до завершення строку, визначеного договором з

Товариством.

7.2. Відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від виконання завдання з обов’язкового

аудиту може бути здійснено на підставі достатніх обґрунтованих доказів порушення суб’єктом аудиторської діяльності вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

7.3. Товариство та суб’єкт аудиторської діяльності, який виконував завдання з обов’язкового

аудиту, інформують Інспекцію із забезпечення якості ОСНАД про відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності до завершення строку виконання завдання, визначеного договором, і зазначають причини та необхідні пояснення.

Інформаційне повідомлення

Порядок конкурсу