Проведення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика»

Акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Гніздичів вул. Коновальця, 6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”)  24 березня 2022 року о  15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н,  смт.Гніздичів, вул. Коновальця, 6 (в залі засідань адмінбудинку).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18.03.2022 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.
 2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2021 рік.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
 4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2021 рік.
 5. Затвердження звіту про фактичне використання чистого прибутку у 2021 році.
 6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році.
 7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2022 рік.
 8. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

 1. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:Голова лічильної комісії – ___________________
  Члени лічильної комісії –   __________________
  Обрати головою зборів – __________________
  Секретарем зборів – _____________________

  Встановити регламент проведення Зборів:
  –  доповіді з питань порядку денного – __ хв.;
  –  виступи і  обговорення – ____хв.
 2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік затвердити.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.
 4. Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2021 рік в сумі ______ тис. грн.  та баланс товариства станом на 31.12.2021 р. з валютою балансу в сумі _____ тис. грн.
 5. Звіт про фактичне використання прибутків у 2021 році в сумі _____ тис. грн. затвердити.
 6. Скерувати на виплату дивідендів ____ тис. грн. за підсумками роботи Товариства у 2021 році.
 7. Основні напрями виробничої діяльності Товариства (бізнес-план) на 2022 рік затвердити.Встановити розмір балансового прибутку, який повинен бути отриманий Товариством у 2022 році в сумі _____ тис. грн. Доручити правлінню забезпечити виконання показників, передбачених в бізнес-плані.
 8. Обрати Правління Товариства строком на п’ять років у складі:__________________________________
  Обрати головою Правління Товариства ­­­­________________________________________________________.
 9. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства ( згідно з Додатком).

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – АТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 800 год. до 1700 год. (обідня  перерва  з 1200 год. до 1300 год.).  Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління АТ „Кохавинська ПФ” Пиріг Роман Васильович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо кандидатів до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу  належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Довідки  за телефоном (03239) 48-277. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.kpf.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства , (тис. грн.):

Найменування показника Період
звітний 2021 р. попередній 2020 р.
Усього активів 995 872 628 567
Основні засоби (за залишковою вартістю) 839 773 449 808
Запаси 64 140 61 558
Сумарна дебіторська заборгованість 81 050 68 555
Гроші та їх еквіваленти 2 983 35 982
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 491 105 433 614
Власний капітал 618 956 561 898
Зареєстрований (пайовий/статутний )капітал 712 712
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 310 412 25 798
Поточні зобов’язання і забезпечення 66 507 40 871
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) 59 766 84 546
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2847328 2847328
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 20,99019 29,63310

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе за це відповідальність згідно з законодавством.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Кохавинська паперова фабрика» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 24 березня 2022 року Загальних зборів акціонерів

Станом на 10.02.2022 року згідно даних переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика»:

 • загальна кількість простих іменних акцій становити 2 847 328 ( два мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста двадцять вісім);
 • загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 2 762 326 ( два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі триста двадцять шість).

 

 

Голова правління

АТ „Кохавинська паперова фабрика”                                     Роман ПИРІГ