Проведення Загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика»

tab 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla aliquam sapien vel orci tincidunt, at tristique mi egestas. Ut rutrum interdum risus sed fermentum. Integer sollicitudin elit a enim elementum, at fringilla orci venenatis. Etiam ultricies mollis velit facilisis mattis. Maecenas nec risus in neque ullamcorper varius. Morbi erat quam, pulvinar ac suscipit in, molestie a mi. In luctus nisl nisi. Mauris mattis scelerisque nisl id commodo. Integer elit magna, venenatis vel vestibulum consectetur, finibus id ligula. Cras eget magna placerat, gravida felis in, malesuada nibh.

Акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Гніздичів вул. Коновальця, 6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”) Дата і час початку проведення загальних зборів 15.04.2024 11:00

Спосіб проведення загальних зборів – опитування (дистанційно)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22.04.2024р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту
 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
 4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
 5. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2024 рік.
 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
 7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
 8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1, 2, 3, 7, 8 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.
 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 4 питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 3, включеного до проекту порядку денного.
 3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 6 питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 4, включеного до проекту порядку денного

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

 1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 р., визнати роботу Правління задовільною.
 2. З питання 2 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства” за 2023 рік.
 3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 р.
 4. З питання 4 проекту порядку денного: Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 137 043 тис. грн. розподілити наступним чином:
  – 6 852 150 грн. направити на виплату дивідендів;
  – 130 190 850 грн. залишити нерозподіленими.
 5. З питання 5 проекту порядку денного: Затвердити бізнес-план Товариства на 2024 рік.
 6. З питання 6 проекту порядку денного: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у сумі 6 852 150 (шість мільйонів вісімсот п’ятдесят дві тисячі сто п’ятдесят ) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 2 (дві) гривні 41 коп.
  Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.
 7. З питання 7 проекту порядку денного: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
 8. З питання 8 проекту порядку денного: Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі: Титикало Михайло Федорович, Пиріг Роман Романович, Титикало Лариса Михайлівна, Костирко Ігор Григорович, Телятков Олександр
  Васильович. Обрати головою Наглядової ради Товариства строком на три роки Титикала Михайла Федоровича.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України “Про акціонерні
товариства” https://www.kpf.ua/dlya-akczioneriv-2/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу info@kpf.ua
Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління АТ «Кохавинська ПФ» Пиріг Роман Васильович, телефон (03239) 48-277. Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом 3 електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України “Про акціонерні товариства, якими
вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних зборах – до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів

Акціонери, а також наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: Україна, 81740, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Гніздичів вул. Коновальця, 6, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.kpf.ua/dlya-akczioneriv-2/
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 15 квітня 2024 року.
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 15 квітня 2024 року.
Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 15 квітня 2024 року та завершується о 18-00 25 квітня 2024 року.
Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;
2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою
депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення
голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою
після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти info@kpf.ua У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також
може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право
участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо
голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Початок: 15.04.2024 11:00
Завершення: 25.04.2024 18:00

Інші відомості, передбачені законодавством

Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 25 квітня 2024 року 18-00. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення № 62 від 01.03.2024

Дата складання повідомлення – 01.03.2024

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Для участі у загальних зборах акціонери повинні надавати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
– керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, – рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
– представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Голова правління

АТ „Кохавинська паперова фабрика”                                     Роман ПИРІГ